Regie op Verzuim (ROV) | Opleiding Casemanager Verzuim | CS Opleidingen (2023)

 • Het originele Regie op Verzuim van de grondleggers van het vakgebied
 • Geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Direct toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement, titel ROV
 • Door de commissie EPE van NIRPA beoordeeld als Excellent!

Als casemanager speel je een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een zieke werknemer. Je geeft werkgever en werknemer advies, zorgt ervoor dat de juiste stappen gezet worden en dat de juiste partijen aangehaakt worden. Je doel is de werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te laten re-integreren, in het belang van zowel werknemer als werkgever.

Wil je casemanager worden, dan volg je natuurlijk Regie op Verzuim van CS Opleidingen, de grondleggers van het vakgebied. Regie op Verzuim wordt al ruim 10 jaar op de arbeidsmarkt erkend als dé opleiding voor casemanagers. De kracht van Regie op Verzuim is de stevige theoretische basis, die je nodig hebt om gedegen advies te kunnen geven. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan de vertaling naar de praktijk en oefen je met de praktische vaardigheden die je als casemanager nodig hebt.

Leer hoe je verzuim optimaal begeleidt

Met Regie op Verzuim leer je:

 • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
 • welke gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft voor werkgever en werknemer;
 • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
 • hoe je een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
 • welke vragen je wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
 • om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
 • hoe je vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
 • op welke momenten je welke actie moet ondernemen en hoe je de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
 • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie.

Voor wie is Regie op Verzuim bedoeld?

Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in je carrière.

Ben je niet werkzaam in het vakgebied, maar heb je wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd. Eventueel kun je eerst de driedaagse Cursus Casemanagement volgen. Je krijgt dan een goed beeld van het werkgebied en doet alvast de nodige kennis op, zodat je een goede basis hebt voor Regie op Verzuim. Volg je deze route binnen 6 maanden, dan krijg je € 250 korting op het lesgeld van Regie op Verzuim .

(Video) Introductie Register Specialistisch Casemanagement

Duur van de opleiding

Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen, met een doorlooptijd van 4 maanden. De studiebelasting is ongeveer 180 uur. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen van CS Opleidingen en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de HAN.

Gewilde titel ROV/Crov

Na het behalen van Regie op Verzuim kun je je inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers. Je hebt dan het recht om de titel ROV te voeren en hebt zo een streepje voor op de arbeidsmarkt. Je kunt je ook inschrijven bij de RNVC: je kunt dan de titel Crov voeren.

PE-punten

Regie op Verzuim is door Hobéon als bij- of nascholingsactiviteit gewaardeerd met 6 punten, door NIRPA met 300 punten en door de NVvA met 21 punten.

Dag 1. Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

Voor een casemanager is kennis van de actuele sociale wetgeving een ‘must’. Doelstelling van deze lesdag is om een stevige kennisbasis te leggen waardoor je in het werkveld straks antwoord op tal van vragen kan geven. Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Voor welke werknemers heeft een werkgever loondoorbetalingsplicht en voor welke niet? Hoe zit het met flexwerkers? Voor wie kan een werkgever subsidie krijgen? Deze eerste dag nemen we de sociale wetgeving voor de eerste twee verzuimjaren onder de loep. We behandelen de actualiteiten, zodat je weet wat er op dit moment speelt binnen ons vakgebied.

Dag 2. Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer uiteindelijk 2 jaar of langer verzuimt en dan ontstaat er belangrijk aandachtsgebied voor de register-casemanager. Het leerdoel van deze lesdag is vertrouwd te raken met de thematiek rondom einde verzuim en het mogelijke begin van de arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de (financiële) gevolgen voor werkgever en werknemer? We behandelen onder meer:

(Video) Leren bij CS Opleidingen

 • Wanneer komt iemand eigenlijk in de WIA?
 • Wat alseen werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden?
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
 • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • Financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
 • Werkloosheidswet

Uiteraard ga je ook zelf oefenen met het berekenen van verschillende uitkeringssituaties. Dat is belangrijk om straks aan werkgever en werknemer uit te kunnen leggen welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft en dat werken altijd loont.

Dag 3. Arbeidsrecht / Communicatie & DISC

Arbeidsrecht (dagdeel)
Bij lang verzuim en/of arbeidsongeschiktheid spelen ook arbeidsrechtelijke aspecten een rol. Een (arbeidsrecht)jurist behandelt daarom de belangrijkste aandachtspunten, zoals loonopschorting of loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, de Wet arbeidsmarkt in balans, ontslagprocedures bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie & DISC (dagdeel)
Als casemanager zul je veel gesprekken voeren, dus is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Hiervoor is het goed te weten dat iedereen een voorkeurstijl heeft van communiceren. Met behulp van het DISC-model ontdek je wat jouw voorkeurstijl is en leer je andere voorkeurstijlen te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen.

Dag 4. De rol van de bedrijfsarts / Omgaan met psychisch arbeidsverzuim

Rol van de bedrijfsarts (dagdeel)
De bedrijfsarts is belangrijker dan ooit in het verzuimtraject, zeker sinds de privacywetgeving verscherpt is. Het is aan de bedrijfsarts om te bepalen welke werkzaamheden een werknemer wel en niet kan uitvoeren met zijn beperkingen. In dit dagdeel staat de vraag centraal: wat mag ik van de bedrijfsarts verwachten? Welke vragen kan ik wel en niet stellen? Hiervoor gaan we onder meer in op de functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden en de STECR-Werkwijzers.

Voor de studenten die interesse hebben om inhoudelijk met de bedrijfsarts over bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten in gesprek te gaan, hebben wij speciaal de opleiding Casemanager Taakdelegatie ontwikkeld. Buiten taakdelegatie ga je als casemanager niet over het medisch dossier met de bedrijfsarts in gesprek. In de opleiding Regie op Verzuim bespreek je met de bedrijfsarts alleen welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft.

Omgaan met psychisch arbeidsverzuim (dagdeel)
Onderwerpen als burn-out, werkstress en post traumatische stress stoornis (PTSS) zijn hot en er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichtgeving over deze onderwerpen. In Nederland is de helft van het verzuim langer dan 13 weken verzuim op basis van psychische klachten. Driekwart hiervan is stress-gerelateerd. Uit onderzoek blijkt dat men zonder adequaat ingrijpen gemiddeld 180 dagen thuis zit. Dit kun je voorkomen door de signalen te herkennen en in gesprek te gaan met de werknemer. Een bedrijfsarts of psycholoog vertelt je over ‘red flags’ en geeft je praktische handvatten.

Dag 5. Kosten en baten van verzuim en re-integratie

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten geld, veel geld. Vreemd genoeg betekent dit voor veel organisaties niet dat verzuim vanuit de financiële invalshoek een belangrijk onderwerp is. Doelstelling van dit dagdeel is dat je leert om antwoorden te vinden op onder meer de volgende vragen: Hoeveel geld is er per dag gemoeid met de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid? Hoe kunnen we de schadelast beheersen? Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Welke partij heeft welk financieel belang? Is er een verzuim- en re-integratiebeleid? Dit zijn belangrijke inzichten om gerichte financieringsverzoeken bij de juiste partijen neer te kunnen leggen.

(Video) Een afwisselende baan als casemanager

Dag 6. Casemanagement in de praktijk

Als casemanager heb je met diverse partijen te maken, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en het UWV. Deze dag gaan we in op het speelveld van de casemanager: hoe kun je de regie voeren? We kijken naar hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt, wanneer een deskundigenoordeel kan worden ingezet en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd. We bespreken veel herkenbare verzuimsituaties en je kunt ook eigen casuïstiek inbrengen.

Daarnaast besteden we aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neem je zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet je daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? Je leert alert te zijn op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen. En omdat je het meest leert van zelf doen, ga je ook deze dag weer oefenen met een praktijksituatie.

Dag 7. Verzuimgesprekken voeren

Verzuimgesprekken voeren is een belangrijk onderdeel van het werk van een casemanager. Sommige werknemers zullen afgeremd moeten worden omdat ze te snel weer (volledig) aan de slag willen en anderen zullen juist gemotiveerd moeten worden. Hoe pak je dat aan? Welke vragen mag je wel en niet stellen? Hoe ga je om met weerstand?
Tijdens deze bijzonder actieve les koppelen we de theorie aan praktische voorbeelden. Onder begeleiding van onze docenten en speciaal hiervoor opgeleide acteurs ga je zelf oefenen met het voeren van diverse telefoongesprekken. Zo ben je goed voorbereid op de praktijk en op het mondelinge examen.

Dag 8. Voorbereiding op het schriftelijk examen (dagdeel online)

De stof van alle lessen komt dit dagdeel weer samen. We bespreken de soorten examenvragen en hoe je die aanpakt. Ook besteden we extra aandacht aan belangrijke berekeningen. En natuurlijk kun je alle vragen stellen die je nog hebt, zodat je vol vertrouwen het examen ingaat.

Mondeling examen (online)

Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van circa 10 minuten met een trainingsacteur. Hiervoor ontvang je van tevoren een casusbeschrijving waarin wordt aangegeven met wie je het gesprek voert en wat het doel van het gesprek is.
Gaat je eerste gesprek niet zo goed? Geen nood, je kunt het dezelfde dag nog een keer herkansen. Een voldoende voor het mondeling examen is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk examen.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit een casus van 120 minuten. Je laat hierbij zien dat je inzicht hebt in complexe verzuimdossiers, deze aan de hand van de geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt.

Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Deelnemers moeten minimaal beheersen over Nederlands taalniveau B2. Dit wil zeggen dat je mondeling en schriftelijk kan omgaan met abstracte en theoretische teksten.

Prijs Regie op Verzuim € 3.195 ex btw.

Deze prijs is inclusief lesmateriaal, mondeling examen, examentraining, catering, studentenabonnement VeReFi en studentenregistratie RSC. Start je binnen zes maanden na de Cursus Casemanagement met Regie op verzuim, dan ontvang je € 250 korting op het lesgeld. Is dit van toepassing, geef dit dan in het opmerkingenveld aan.

Prijs schriftelijk examen Cylin € 595 ex btw

De prijs voor een herkansing van het schriftelijk examen is € 495 ex btw.

De opleiding en het examen worden via 1 gecombineerde factuur in rekening gebracht.

STAP-budget

Het is mogelijk voor deze opleidingSTAP-budget aan te vragen.Let op: Het aanvraagtijdvak van januari wordt overgeslagen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

Incompany-opleiding

Wanneer je minimaal 8 mensen in één keer wilt laten opleiden, dan kan een incompany-opleiding Regie op Verzuim aantrekkelijk zijn. Wij verzorgen dan een planning op maat, waarbij je zelf zorgdraagt voor de locatie, internet, beamer en scherm, catering en parkeergelegenheid (ten minste voor de docenten). Als je een mail stuurt naar info@cs-opleidingen.nl, nemen wij contact met je op om je wensen door te spreken.

(Video) CS Opleidingen RTL-Z Businesstips Week 3: Hanneke Schinkel

(Video) Webinar 8: Specialisaties Casemanagement

FAQs

Hoe word ik casemanager verzuim? ›

Voor casemanager inzetbaarheid is Regie op Verzuim de aangewezen opleiding. Een pittige opleiding op hbo-niveau waarmee je in zo'n drie maanden leert hoe je een verzuimdossier optimaal begeleidt. Wil je eerst even bekijken of het vak casemanager je iets lijkt? Volg dan eerst de driedaagse Cursus Casemanagement.

Welke opleiding nodig voor casemanager? ›

HBO diploma (relevant diploma in zorg, welzijn, sociale domein) + relevante werkervaring. - MBO 4 diploma (relevant diploma in zorg, welzijn, sociale domein. In service opleiding A/B/C valt hier ook onder.

Wat mag een casemanager verzuim? ›

De casemanager verzuim is de regisseur van alle processen rondom (ziekte) verzuim. Hij of zij stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in passende arbeid.

Wie mag casemanager zijn? ›

De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook uw leidinggevende of een collega. Zowel u als uw werkgever kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Wat maakt een goede casemanager? ›

Een goede Casemanager kan zich inleven in de situatie van zowel de werknemer als de werkgever en brengt balans tussen beide partijen. Door echt in gesprek te gaan krijgt ze ook inzicht in de eventuele onderliggende oorzaken en adviseert de betrokken partijen over welke stappen er genomen moeten worden.

Waarom baan als casemanager? ›

De casemanager heeft een belangrijke rol in het verzuimproces van langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het eerste doel is om erachter te komen wat de oorzaak van het verzuim is. En zodra er meer helderheid is, werk je als casemanager toe naar de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces.

Wat is het salaris van een casemanager? ›

Een Casemanager in Nederland verdient gemiddeld € 3.460 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.945 (laag) tot € 3.980 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wie betaald Een casemanager? ›

Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is wel een diagnose dementie nodig. Het aanvragen van een casemanager loopt via de persoon die dementie heeft. De huisarts kan een casemanager aanvragen bij een aanbieder in de regio.

Welke studies geven kans op werk? ›

Top 5 studies met gunstige arbeidskansen (hbo en wo)
 • Hbo Werktuigbouwkunde.
 • Hbo Chemie.
 • Hbo Bouwkunde en Civiele Techniek.
 • Hbo Electrotechniek.
 • Hbo Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Wat voor soorten verzuim zijn er? ›

Wit verzuim: Je medewerker is echt ziek en kan daardoor niet werken. Zwart verzuim: Je medewerker meldt zich ziek maar is niet ziek (zie verderop). Grijs verzuim: Je medewerker is een beetje ziek en meldt zich ziek, maar had prima kunnen werken.

Wat is een CROV? ›

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces op casusniveau en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals.

Wat doet een casemanager in het ziekenhuis? ›

Wat doet een casemanager? De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de patiënt (en naasten) gedurende het gehele behandeltraject, ongeacht welke specialist de hoofdbehandelaar is. Denk aan vragen over de diagnose, behandeling en nazorg. Zo nodig verwijst de casemanager door naar andere zorgverleners.

Wat doet een casemanager bij de arbodienst? ›

Een arbodienst is het effectiefst wanneer wordt gewerkt met een casemanager. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen.

Wat doet een verzuimcoördinator? ›

Een verzuimcoördinator voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Deze verzuimcoördinator zorgt ervoor dat alle stappen van Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en zorgt voor het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever.

Wat is een register casemanager? ›

De Register Casemanager adviseert HR/HRM tijdens een vast dossieroverleg over strategische vervolgstappen in de verzuimduur m.b.t. wetgeving en kosten/baten. De Register Casemanager adviseert op afroep aangaande complex verzuim (langdurig, conflictueus/relationeel), WIA (WGA/IVA), Ziektewet.

Wat mag een casemanager taakdelegatie? ›

De geregistreerde casemanager taakdelegatie is opgeleid om regie te nemen in het verzuimproces en om te adviseren hoe er een loonsanctie kan worden voorkomen. En hij is gemachtigd om medische uitvraag te doen vanaf de eerste ziektedag.

Wat is een casemanager bij de gemeente? ›

Een casemanager begeleidt cliënten in het proces van het krijgen van passende zorg. Denk aan het opstellen van een plan van aanpak en het bewaken van processen. Daarnaast zorgt hij of zij voor emotionele steun voor alle betrokken partijen.

Wat mag een Verzuimcoach vragen? ›

Let op: een verzuimcoach is geen arts. Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over jouw medische problemen die hebben geleid tot jouw ziekmelding. Hij of zij mag die informatie niet doorgeven aan jouw werkgever, vanwege het beroepsgeheim. Alleen de bedrijfsarts mag oordelen of je arbeidsongeschikt bent of niet.

Wat is een Verzuimmanager? ›

Hij kan bijvoorbeeld voor uw werkgever een ziekteverzuimreglement (helpen) opstellen. Of in de gaten houden wanneer de werkgever iets moet ondernemen bij uw ziekte. Zoals bijvoorbeeld dat hij u in de 42ste week ziek meldt bij het UWV. Ook kan hij de werkgever adviseren over hoe hij met een zieke werknemer om kan gaan.

Wat is een Verzuimregisseur? ›

De Verzuimregisseurs kijken mee over de schouder van een werkgever bij een verzuimdossier, om erop toe te zien dat alle betrokkene partijen doen wat ze moeten doen.

Wat verdient een verzuimcoördinator? ›

Je wordt ingeschaald in schaal 7, met een salaris van minimaal € 2045,- bruto per maand en maximaal € 3068,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Hoeveel verdient een CMO? ›

Het landelijk gemiddelde salaris voor een CMO in Nederland is € 94.457 per jaar. Filter op locatie om salarissen voor een CMO in uw gebied te bekijken. Schattingen van salarissen zijn gebaseerd op 138 salarissen die anoniem bij Glassdoor zijn ingediend door werknemers met CMO als functie.

Wat verdient een afdelingshoofd? ›

Een Afdelingshoofd in Nederland verdient gemiddeld € 4.865 bruto per maand. Salarissen variëren van € 4.140 (laag) tot € 5.595 (hoog).

Wat is een ZZP 5 indicatie? ›

U komt voor ZZP 5 in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen afhankelijk bent van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding.

Waar werkt een casemanager? ›

Een casemanager, of verzuimbegeleider, is degene die namens een werkgever het re-integratieproces van een werknemer met een langdurig ziekteverzuim begeleidt.

Hoe wordt casemanagement gefinancierd? ›

Casemanagement wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.

Wat is de zwaarste studie? ›

Natuurkunde wordt onbetwist als de moeilijkste opleiding gezien. Elf verenigingen zetten deze bètastudie op 1. Biomedische Wetenschappen, Farmacie en Geneeskunde werden elk één keer als moeilijkste genoemd. Samen met Kunstmatige Intelligentie vormen deze opleidingen de top vijf.

Wat zijn de 3 meest kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt? ›

Techniek, ICT, zorg en onderwijs

Uit analyse van Randstad blijkt dat bijna ieder vakgebied kansrijk is in 2022. Toch is ook duidelijk te zien dat met name in de techniek, ICT, zorg en het onderwijs structureel de meeste vacatures openstaan.

Welke beroepen worden de komende 5 jaar Schaars? ›

Techniek, ICT en bouw en vooral zorg

De tekorten aan mensen in de zorg, techniek, ICT en bouw zijn de afgelopen tijd vaak onderwerp van gesprek en zijn ook duidelijk zichtbaar op deze lijst. In de zorg is vrijwel elke baan in het primaire proces veel gevraagd, bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen.

Welke vragen mag je niet stellen bij verzuim? ›

De werkgever mag wel vragen naar noodzakelijke informatie rondom je ziekte. Bijvoorbeeld hoe lang je denkt dat je thuisblijft, of je enigszins in staat bent om thuis wat te werken, of er afspraken verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Hoe vaak mag je per jaar ziek zijn? ›

De gemiddelde werknemer meldt zich volgens het CBS 1,1 keer per jaar ziek. Vrouwen zijn vaker ziek dan mannen. Vrouwelijke werknemers tussen de 25 en 35 jaar melden zich zelfs anderhalf keer zo vaak ziek als hun mannelijk collega's.

Hoe lang moet er tussen 2 ziekmeldingen zitten? ›

Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Dit is onder andere van belang om te bepalen tot wanneer de periode van 2 jaar loondoorbetaling loopt. Bijvoorbeeld: u bent 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek.

Hoeveel uur mag je ongeoorloofd afwezig zijn? ›

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen.

Hoe vaak mag je ongeoorloofd afwezig zijn? ›

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Wat is zwart verzuim? ›

Zwart verzuim is een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet echt ziek en dus ook niet arbeidsongeschikt. Een voorbeeld hiervan is een medewerker die zich ziekmeldt omdat deze al eerder verlof heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen.

Wat is Clinical casemanagement? ›

Kenmerkend voor casemanagement is dat een hulpverlener aan een patiënt wordt gekoppeld om op alle levensterreinen zorg te bieden of deze zorg voor hem of haar te regelen. De vraag van de patiënt en niet het toevallig beschikbare aanbod bepaalt welke hulp wordt ingezet.

Wat doet een zorgtraject begeleider? ›

WAT DOET EEN ZORGTRAJECTBEGELEIDER? De zorgtrajectbegeleider heeft (in overleg met u) regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners. Er wordt samen met u en uw naasten een zorgplan opgesteld waarbij afstemming plaats vindt met de huisarts, praktijkondersteuner huisarts en/of wijkverpleegkundige.

Heb ik recht op een andere casemanager? ›

Om het overzicht te bewaken en de medewerker te begeleiden tijdens verzuim en re-integratie dient de werkgever een interne of externe casemanager aan te wijzen. Dit is verplicht vanuit de Arbowet. Voordeel van onze externe casemanager is dat hij/zij gespecialiseerd is om de medewerker succesvol te laten re-integreren.

Is arbodienst hetzelfde als bedrijfsarts? ›

Binnen een arbodienst kunnen ook andere artsen werkzaam zijn die (nog) geen bedrijfsarts zijn. Zij werken dan onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arboarts mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts. Hij mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Wat is het verschil tussen arbodienst en bedrijfsarts? ›

Arboartsen zijn basisartsen en staan net als bedrijfsartsen geregistreerd in het BIG-register. Zij hebben alleen niet de specialisatie 'arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde'. Arboartsen mogen, alleen onder toezicht van een bedrijfsarts (supervisie) hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen.

Wat is een Verzuimadviseur? ›

De verzuimadviseur coördineert en bewaakt alle zorg rondom het ziekteverzuim. Hij of zij verzorgt de verzuimbegeleiding van individuele werknemers wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid en/of re-integratie.

Hoe kom ik aan een casemanager dementie? ›

De huisarts kan een casemanager aanvragen bij een aanbieder in de regio. Ook de wijkverpleegkundige kan een indicatie voor casemanagement geven en een aanbieder aanbevelen. Zelf kunt u op zoek naar een casemanager op de website van het Dementie Netwerk Nederland.

Videos

1. CS Opleidingen bij Alles Draait op RN7
(CS Opleidingen)
2. CS Opleidingen RTL-Z Businesstips Week 1: Marjol Nikkels
(CS Opleidingen)
3. Webinar 2020 - 6: Casemanagement Taakdelegatie
(Register Specialistisch Casemanagement)
4. Webinar CCA over de 7 oorzaken van te hoog verzuim NEW 11-06-2021
(recruitment FIX)
5. Webinar Regie op werkvermogen | Vitaal!
(Vitaal! Arbo )
6. De positie Register Casemanager Werkgeversregie - de Bedrijfsarts - de Casemanager Taak Delegatie
(Register Specialistisch Casemanagement)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 02/27/2023

Views: 5791

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.